معرفی هیات مدیره
تبليغات

کانال اطلاع رسانی اتحادیه

https://t.me/etehadiykhayatantolid

آمار کاربران
کمیسیون فنی

وظایف کمیسیون فنی که از طریق هیات مدیره ارجاع می گردد به شرح ذیل می باشد.

الف - نظارت بر حسن انجام کار افراد صنفی از نظر مسائل فنی و تخصصی.
ب - نظارت بر رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی .
ج - انجام آزمون طلاحیت فنی از متقاضیان دریافت پروانه کسب با هماهنگی سازمان های ذیربط جهت مشاغل فنی.

در موارد نظارت بر حسن انجام کار واحدهای صنفی از نظر مسائل فنی و تخصصی هیات مدیره اتحادیه کتبا ماموریت مورد نظر را با اشاره به اجرای آن تعیین نشانی دقیق محل موردنظر به کمیسیون ابلاغ خواهد نمود و کمیسیون پس از اجرای ماموریت نتیجه را به هیات مدیره گزارش خواهد کرد.در این گونه موارد چنانچه تخلفاتی احراز گردد به ترتیب مقرر در آئین نامه اجرایی اقدام خواهد شد.

کلیه آزمون ها و تعیین صلاحیت فنی افراد صنفی توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان اتحادیه و وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی حرفه ای) و یا سایر مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت.
تبصره - آن دسته از متقاضیان پروانه کسب که دارای گواهی مهارت فنی از مراجع ذیصلاح باشد،صلاحیت فنی آنها محرز شده تلقی می شود و نیاز به شرکت در آزمون فنی نخواهد داشت.

استانداردهای مهارت و تخصص توسط وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) و سایر مراجع ذیربط تهیه می شود و در صورت نیاز از متخصصین مربوطه جهت تهیه و تدوین استانداردها دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره : استانداردهای مذکور پس از اعلا مراجع ذیصلاح از طریق دبیرخانه هیات عالی نظارت به منظور ایجاد هماهنگی به کمیسیون های نظارت بر سازمان های صنفی سراسر کشور ابلاغ خواهد گردید.

شرط اصلی صلاحیت اشتغال ، موفقیت در آزمون مربوطه می باشد و مادام که استاندارد هر یک از مشاغل موضوع آیین نامه تبصره ماده 12 قانون نظام صنفی مشخص نگردیده ، نظر اتحادیه مربوط به هر حرفه با تائید وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) و یا سایر مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه کفایت می نماید.

اتحادیه مکلف است پس از تصویب استاندارد مربوطه به هر حرفه و شغل و تشکیل کمیته آزمون افراد صنفی را از طریق کمیسیون فنی برای شرکت در آزمون های مقرر به مدیریت سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی نمایند.

هر فرد صنفی پس از دریافت معرفی نامه از اتحادیه مکلف است در وقت تعیین شده در آزمون های مقرر شرکت نمایند عدم شرکت در آزمون بدون عذر موجه به منزله عدم رعایت دستورات اتحادیه تلقی خواهد شد تشخیص عذر موجه با اتحادیه است.

اعضای کمیسیون فنی اتحادیه :

غلامرضا باقرزاده فرزقی

محمد نیکو نام مفرد

حسین مومنی

محسن مرادی

احمد علی نیک روز

 
بازديد : 657 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©