معرفی هیات مدیره
تبليغات

کانال اطلاع رسانی اتحادیه

https://t.me/etehadiykhayatantolid

آمار کاربران
کمیسیون رسیدگی به شکایات

خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایات خود را در مورد تخلف های صنفی واحدهای صنفی به اتحادیه های ذیربط اعلام نمایند. اتحادیه های صنفی موظفند شکایات دریافتی را جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع نمایند.

کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را رسیدگی نموده و نظر خود را به رئیس اتحادیه جهت اقدامات قانونی اعلام نماید.

اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت 3 روز شکایت دریافتی و نظر کمیسیون رسیدگی به شکایات را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی ، یا انصراف شاکی ، با اعلام مراتب ، پرونده را مختومه نماید. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی ، پرونده را بر اساس ماده 72 قانون نظام صنفی جهت رسیدگی به هیات های بدوی ارسال نماید.

کمیسیون می تواند در موارد ضروری نظر مجمع را در خصوص شکایات واصله از طریق اتحادیه استفسار نماید.

کمیسیون می تواند جهت احراز حقیقت امر و کشف واقع و صدور نظریه موجه و همچنین تشخیص و انطباق شکایت مطروحه با شرح وظایف خود و نهایتا جلوگیری از تداخل در امور مراجع قضایی از وجود مشاور و متخصص مربوطه استفاده نماید.

اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه:

علی اکبر طاهری

شهریار قاسمی ثانی

سعید گنجی

حسین ماهر

مهدی دل آسایی مروی

 
بازديد : 1205 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©