تاریخ : دوشنبه، 4 بهمن ماه، 1395
موضوع : بخشنامه

بخشنامه ممنوعیت انتشارهرگونه آگهی تبليغاتی توسط فردصنفی فاقدپروانه كسب معتبر

بخشنامه به كليه اتحاديه هاي محترم صنفي تحت پوشش

باسلام

بدين وسيله تصوير رونوشت نامه شماره 1693/13/7 مورخ 5/2/95 رياست محترم اتاق اصناف ايران درخصوص موضوع تبصره3 ذيل ماده 17 قانون نظام صنفي (انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر ، ممنوع است ) به منظور عطف توجه و امعان نظر به هرگونه بهره برداري و اعلام مراتب به اعضاء در جهت رعايت و تحقق موضوع به پيوست ارسال مي گردد.

 

محمود بنانژاد مشهدي

رئيس اتاق اصناف مشهد


منبع این مقاله : :پرتال اتحادیه صنف خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://ekt-m.ir/7/بخشنامه-ممنوعیت-انتشارهرگونه-آگهی-تبليغاتی-توسط-فردصنفی-فاقدپروانه-كسب-معتبر/